• anglicandioceseofyewa@gmail.com

Diocesan Anthem

DIOCESAN ANTHEM

Yewa Anglican Diocese
Bounded with love of Christ
To preach the Word & win more souls
For Everlasting Home
Ref: Marching on, marching on
Forward going to the promise land
Preaching the word & win more souls
For Everlasting Home.


ORIN OGO DAOSIISI

Yewa Anglikan Daosiisi
Ti'fe krist' sowapo
Waasu Jesu, jere okan,
Fun 'le Ayeraye
Egbe: Awa nte, siwaju
An lo si ile ileri
Waasu Jesu, jere okan,
Fun 'le Ayeraye